Regulamin aukcji WOŚP

Braughman Group Media zastrzega, że zaprezentowana kreacja darczyńcy nie może spowodować naruszenia obowiązującego prawa, dobrych obyczajów, praw osób trzecich – w szczególności, gdy wynika to z decyzji uprawnionych organów (sądy, organy administracji) albo decyzji właściciela nieruchomości, na której znajduje się Powierzchnia Reklamowa.

Braughman Group Media nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające ze zdarzenia o charakterze siły wyższej („Siła Wyższa”) w tym za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia z tego typu zdarzeń. Przez Siłę Wyższą strony będą rozumieć okoliczności nadzwyczajne, zewnętrzne oraz niezależne od Braughman Group Media, którym Braughman Group Media nie mógł zapobiec pomimo zachowania należytej staranności w tym m.in. zmiany przepisów prawa dotyczącego ekspozycji reklam na budynkach lub danych obszarach administracyjnych, jak również inne zmiany prawne, prawomocne wyroki sądowe lub ostateczne decyzje administracyjne oraz decyzje właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości. W przypadku zaistnienia zdarzenia o charakterze Siły Wyższej, które będzie uniemożliwiać ekspozycję lub istotnie ją ograniczać Strony zawrą porozumienie o rozwiązaniu Zlecenia w zakresie dot. danego nośnika. Braughman Group Media zaproponuje Darczyńcy alternatywną lokalizację, w której będzie mogła być prowadzona ekspozycja materiału na powierzchni reklamowej typ Wielki Format, wówczas Darczyńca zobowiązuje się do zaakceptowania usługi reklamowej na wspomnianej alternatywnej lokalizacji.

Braughman Group Media udostępni realizację kampanii dla Darczyńcy na przedmiotowej lokalizacji zgodnie z aktualną dostępnością, z zastrzeżeniem, że będzie to 1 miesiąc kalendarzowy w 2024 r. wskazany przez Braughman Group Media.